Κουμπί insurance που σχετίζεται με την ασφάλιση εμπορευμάτων

Η ασφαλιστική κάλυψη μεταφοράς καλύπτει όλα τα είδη των εμπορευμάτων και αφορά την εισαγωγή ή την εξαγωγή αυτών με όλα τα μεταφορικά μέσα.

Η ασφάλιση μεταφορών παίζει σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο καθώς παρέχει προστασία από ζημίες και απώλειες και επιτρέπει στους συναλλασσόμενους να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους εμπορικούς κινδύνους επεκτείνοντας σημαντικά τις δραστηριότητές τους.

Η έκταση της κάλυψης της μεταφοράς εξαρτάται από τις καλύψεις που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.